ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Καταγωγή της κερασιάς
Κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά για τον τόπο καταγωγής της κερασιάς, ωστόσο, οι αρχαίοι
Έλληνες πίστευαν ότι προερχόταν από τη Μικρά Ασία και πιο συγκεκριμένα από την πόλη
της Κερασούντας (εξ’ ου και το όνομα) στην Ανατολία της σημερινής Τουρκίας, κοντά στη
Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή το όνομα της κερασιάς προέρχεται από τη
λέξη “κεραία”, εξαιτίας της ορθόκλαδης διαμόρφωσης του δένδρου.
Ο Θεόφραστος, ο αρχαίος χρονογράφος που κατέγραψε τα είδη των φυτών, αναφέρει ότι η
κερασιά ευδοκιμεί όπου και η φιλύρα (φλαμουριά) και περιέγραψε το κεράσι ως ένα “φρούτο
χρώματος ερυθρού το οποίο έμοιαζε στο σχήμα με διόσπυρο και στο μέγεθος με φασόλι”.

Για την εγκατάσταση ενός κερασεώνα, καθώς και για τις φροντίδες που θα ακολουθήσουν
την εγκατάστασή του, πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
1. Κατάλληλες περιοχές για διάδοση της κερασιάς
• Ορεινές, κατά προτίμηση μέχρι υψόμετρο 800 μέτρων, ημιορεινές, λοφώδεις, πεδινές.
• Δεν πρέπει να είναι θύλακες παγετών.
• Δεν πρέπει να έχουν υψηλή σχετική ατμοσφαιρική υγρασία κατά την περίοδο της άνθησης.
• Δεν πρέπει να σημειώνονται συχνά βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και της
ωρίμασης του καρπού.
• Να αποφεύγονται οι περιοχές με βορινή έκθεση και να προτιμούνται οι ευάερες και ηλιό-
λουστες περιοχές με μεσημβρινή έκθεση.
2. Κατάλληλα εδάφη για καλλιέργεια κερασιάς
• Τα βαθιά πηλώδη, πηλοαμμώδη, αμμοπηλώδη ή χαλικώδη, καθώς και τα αργιλώδη κοκ-
κινοχώματα με καλή υφή (ικανοποιητική περιεκτικότητα σε άμμο ή χονδρόκοκκο υλικό).
• Πρέπει να κρατούν υγρασία, αλλά να στραγγίζουν καλά και γρήγορα.
• Πρέπει να αρδεύονται.
• Να αποφεύγονται τα ρηχά, ξηρά, σφιχτά και ασβεστούχα εδάφη.
• Το pH του εδάφους θα πρέπει να κυμαίνεται από 6 έως 7,5.
• Η υπόγεια στάθμη του νερού κατά τους χειμερινούς μήνες δεν πρέπει να ξεπερνά το
1 - 1,5 μέτρο βάθος.

Η προοπτική της κερασοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην της
Τουρκίας, της πρωιμότερης ωρίμασης των ποικιλιών κερασιάς κατά 10-15 ημέρες. Πλεονέ-
κτημα που διευρύνεται περισσότερο με την καλλιέργεια της κερασιάς σε περιοχές ακόμη πιο
πρώιμες, όπως π.χ. η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία κ.ά.
Δεδομένου ότι η Ευρώπη καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νωπού κερασιού, με κατάλληλη
διάρθρωση του συστήματος εμπορίας, τυποποίησης και διάθεσης, υπάρχει ευνοϊκή προο-
πτική εξαγωγών στην Ευρώπη.
Ο ανταγωνισμός με τη γειτονική Τουρκία, που διαθέτει φθηνότερο και μεγαλύτερο παρα-
γόμενο όγκο κερασιών στην αγορά, μπορεί να αντισταθμιστεί και να υπερκεραστεί με τη
χρήση νέων μεθόδων καλλιέργειας, όπως το μονόκλωνο πυκνό σύστημα, που μειώνουν το
κόστος του παραγόμενου προϊόντος, αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και βελτιώνουν
την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Επίσης η χρήση από τις συνεταιριστικές
ή ιδιωτικές μονάδες τυποποίησης και εμπορίας, μοντέρνων τεχνολογικών τρόπων διαλογής
και τυποποίησης, όπως ο ηλεκτρονικός καλιμπραδόρος ή ειδικές κάμερες ογκοδιαλογής
και χρωμοδιαλογής, μειώνει το κόστος ποιοτικής διαλογής του προϊόντος στο 1/3 του
κλασικού με το χέρι.
Οι ποσότητες κερασιών που διατίθενται στην ελληνική αγορά καταναλώνονται όλες, αν
και η τιμή διάθεσής τους θεωρείται υψηλή και γι’ αυτό ο μέσος Έλληνας καταναλώνει πολύ
μικρότερες ποσότητες κερασιών από τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θεωρούμε ότι αύξη-ση της διατιθέμενης ποσότητας κερασιών στην ελληνική αγορά, σε λογικότερες τιμές, δε
θα αντιμετωπίσει πρόβλημα απορρόφησης. Κλειδί για τη μείωση των τιμών πώλησης του
κερασιού στις ελληνικές αγορές, είναι η χρήση μοντέρνων μεθόδων καλλιέργειας που μει-
ώνουν το κόστος παραγωγής, αλλά και η μερική αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, με νέες,
μεγαλόκαρπες, παραγωγικές και με μεγάλη εμπορική δυναμική ποικιλίες, σε συνδυασμό με
κάποιες από τις αξιόπιστες, κλασικές ποικιλίες που καλλιεργούνται ήδη σε μεγάλες εκτάσεις.
Οι τιμές που απολαμβάνουν οι κερασοπαραγωγοί είναι από τις υψηλότερες στα οπωροφόρα
δένδρα, η μέση ετήσια σταθμισμένη τιμή παραγωγών από την πώληση του κερασιού είναι
σχεδόν 1,50 € ανά κιλό, οπότε καθίσταται προσοδοφόρα καλλιέργεια. Περαιτέρω μείωση
του κόστους παραγωγής και κυρίως του κόστους συγκομιδής, με τη χρήση νέων μεθόδων
καλλιέργειας, διευρύνει περισσότερο τις δυνατότητες κέρδους των κερασοκαλλιεργητών.
Η τροφοδοσία της ευρωπαϊκής και της ελληνικής αγοράς με μεταποιημένα προϊόντα κερασιού
είναι ένας τομέας που αξίζει να μελετηθεί περισσότερο, δεδομένου ότι είναι μια αγορά που
παρουσιάζει έλλειψη διάθεσης, έχει μέλλον και προοπτική, αλλά χρειάζεται σοβαρή κάθετη
οργάνωση από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες κερασιάς έως τις εγκαταστάσεις μεταποίησης,
αποθήκευσης, συντήρησης και εμπορίας.